Tham gia vào trạm mạng

Sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp của bạn chưa? Khởi động một công việc mới là một sự việc có thú vị và không thể bỏ qua - và chúng tôi sẽ luôn luôn giúp bạn! Ngoài ra, hệ thống đào tạo của chúng tôi bảo đảm tất cả viếc đều sẵn sàng từ bađn bắt đầu làm việc.


Tham gia vào trạm mạng của chúng tôi khộng cận những đầu tư lớn. Bạn thậm chí có thể hoạt động kinh doanh khác trong văn phòng làm công việc của chúng tôi cùng một lúc. Điều này có nghĩa rằng là đầu tư của bạn sẽ được tối thiểu, nếu bạn đã có một văn phòng hoặt những nơi khác.


Trở thành đối tác của trạm mạng chúng tôi có cận một máy tính có kết nối Internet, bạn thì có thể dễ dàng thực hiện như sau:

  • • Đăng ký thành viên cô gái TQ trong hệ thống
  • • Giúp họ tìm thấy người yêu
  • • Giúp thành viên gửi thư giới thiệu cho người đàn ông nước ngoài
  • • Kịp thời và định kỳ chuyển tải một bức thư cho các thành viên
  • • Hiểu biết về năng động hoa hồng tài khoản

Bây giờ thì bắt đầu

  1. 1. nhận được liên kết vào hệ thống.
  2. 2. Được sự cho phép và sự đồng ý của thành viên, tải lên quét CMND và các chi tiết khác vào trạm mạng để hoàn hành sộ liệu của thành viên.
  3. 3. Giúp thành viên giao lưu với người đàn ông nước ngoài và dịch thông tin.
  4. 4. Nhận được thư nhập!